تمرکز اصلی شرکت، همواره تلاش بیوقفه در راستای افزایش رضایت مشتریان بالقوه و بالفعل خود میباشد. ساختار واحدهای خدماتی ما، بصورت یک سازمان مستقل و کاملا سرویسگرا (Service Oriented) تدوین گردیده است. در این راستا خدمات مابه روش های توصیه شده دررویکرد جهانی ITIL طراحی وارائه میگردد و پیروی از روش های اجرای مدون درحوزه‌های استقرار، آموزش وخدمات پس ازفروش محصولات نرم‌افزاری این شرکت، همواره بعنوان یک اصل غیرقابل عدول شناخته میگردد.